ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Status Prawny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-06-04 17:52:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik do Uchwały Nr 2634/2006
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Z dnia 13 kwietnia 2006 roku

                                                           STATUT
                          WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
                                                       W LESZNIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

                                                             §1
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym
( tj. Dz..U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego
statutu.

                                                             §2
1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.     
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Leszno, terenem działalności 
    województwo wielkopolskie.

                                                             §3
1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest działalność polegająca na organizowaniu egzaminów
    państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do
    kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
2. Ośrodek może wykonywać również inne zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu  
    drogowego na obszarze województwa.
3. Do zadań Ośrodka należy prowadzenia przewidzianych prawem szkoleń dla kierowców.     
4. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczone na  
    działalność określoną w ust.1 i 2.
5. W zakresie swego działania Ośrodek współpracuje z organami administracji publicznej i    
    innymi podmiotami realizującymi zadania dotyczące ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa.Rozdział II
Organizacja Ośrodka

                                                              §4
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, powoływany i odwoływany przez Zarząd            
    Województwa Wielkopolskiego.
2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację  
    zadań, określonych ustawą i niniejszym statutem.
3. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie  
    w imieniu Ośrodka.

                                                             §5
1. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego oraz
    kierowników komórek organizacyjnych.
2. Dyrektor Ośrodka określa zakres zadań dla osób wymienionych w ust. 1.                    
3. W przypadku braku zastępcy dyrektora pełnienie jego obowiązków Dyrektor Ośrodka  
    może powierzyć innej osobie.

                                                              §6
Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zastępcę Dyrektora Ośrodka po uzyskaniu zgody
Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

                                                              §7
1. W Ośrodku tworzy się komórki organizacyjne do spraw:                         
    1) organizacji egzaminów i szkoleń,                  
    2) przeprowadzania i nadzorowania egzaminów, 
    3) finansowo-ekonomicznych,                           
    4) organizacyjno-administracyjnych,                 
    5) obsługi informatycznej,                                
    6) bezpieczeństwa ruchu drogowego,                
    7) obsługi technicznej.                                     
2. Komórki organizacyjne mogą być tworzone w formie wydziałów, działów, 
    zespołów oraz wieloosobowych i jednoosobowych stanowisk pracy.
3. Dyrektor może tworzyć w miarę potrzeby inne komórki organizacyjne,   
    odpowiednio do podejmowanych zadań uwzględniając to
    w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
4. Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły problemowe                      
    jako ciała opiniodawczo-doradcze określając ich zadania
    i czas działania.

                                                             §8
Szczegółową strukturę wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny,
ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.


Rozdział III
Zasady gospodarki finansowej

                                                              §9
Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.119 ustawy
oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 121 ustawy.

Postanowienia końcowe

                                                             §10
Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie
Osoba, która wytworzyla informację: Zbigniew Czerwiński Data wytworzenia informacji: 2004-06-04 17:52:26
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Czerwiński Data wprowadzenia do BIP 2004-06-04 17:52:26
Wprowadził informację do BIP: Zbigniew Czerwiński Data udostępnienia informacji: 2004-06-04 17:52:45
Osoba, która zmieniła informację: Zbigniew Czerwiński Data ostatniej zmiany: 2011-02-01 09:53:11
Artykuł był wyświetlony: 6469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu